Barnets hand i en vuxens

Tidigt familjestöd och särskilt stöd

För en trygg daghemsstart använder vi oss av modellen Tidigt familjestöd. Vi har också en egen specialpedagog för att stödja personalen i arbetet med barn i behov av särskilt stöd.

Tidigt familjestöd – för en bra dagvårdsstart

I alla Barnavårdsföreningens daghem använder vi oss av arbetsmodellen Tidigt familjestöd. Varje barn har en egenvårdare, som gör ett besök hos familjen före dagisstarten. Modellen underlättar barnets dagvårdsstart och lägger grund för en personlig kontakt till barnet och familjen redan innan barnet börjar på daghemmet. Som grund för modellen Tidigt familjestöd ligger anknytningsteorin.

Tillsammans med föräldrarna vill vi fostra och stödja barnet så att det kan gå vidare i livet med en god självbild och självkänsla. Trygghet, närvaro och ett gott bemötande är viktiga grunder i vårt arbete.

”Konceptet med besök, hembesök och mjuklandning är fungerande. Speciellt för oss föräldrar var det lugnande att träffa de människor som ska spendera långa tider med vårt barn. Samtidigt fick vi bekanta oss med omgivningen och se hur vardagen funderar.”
– Förälder till ett av våra dagisbarn


Sakkunnig inom pedagogik och specialpedagogik

Barnavårdsföreningen har en egen specialpedagog som stödjer daghemspersonalen i arbetet med barn i behov av särskilt stöd. Till specialpedagogens uppgifter hör även att stödja familjerna.

Du är välkommen att kontakta oss om du oroar dig för något som gäller ditt barns dagvård eller utveckling. Kontaktuppgifter hittar dlängst ner på den här sidan.


Stöd för barn och familjer

På Barnavårdsföreningen hjälper vi också familjer som behöver extra stöd, till exempel på grund av skilsmässa eller barn med utmanande beteende.

Läs mera om vårt stöd till familjer

 

Bild: Pexels.com

 
Camilla Koskinen
Sakkunnig inom special- och småbarnspedagogik | Erityis- ja varhaiskasvatuksen asiantuntija
+358505602519